Menu
Obec Kočín-Lančár
ObecKočín-Lančár

Stavebná činnosť

Spoločný stavebný úrad

 • Adresa: Mestský úrad Vrbové, Ul. gen.M.R.Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové
 • Tel./fax: 033/735 06 37, 0905 307 394
 • E-mail: stavebnyurad@vrbove.sk
Žiadosť o vyjadrenie k stavebnému zámeru

Prvotným krokom pred vybavovaním povolení na výstavbu je potrebné požiadať obec Kočín-Lančár o vyjadrenie k stavebnému zámeru.

Doba vybavenia: 30 dní

Poplatok: bez poplatku

Tlačivo: Žiadosť  je možné obdržať na Obecnom úrade v Kočíne-Lančári, alebo na stiahnutie:

samosprava/ako-vybavit/tlaciva/

 

Ohlásenie jednoduchých stavieb

Pri jednoduchej stavbe, jej prístavbe a nadstavbe, ak tak určil stavebný úrad v územnom rozhodnutí postačí ohlásenie stavebnému úradu.

Jednoduchými stavbami sú bytové budovy, ktorých zastavaná plocha nepresahuje 300 m², majú jedno nadzemné podlažie, môžu mať aj jedno podzemné podlažie a podkrovie; stavby na individuálnu rekreáciu; oporné múry; prízemné stavby, stavby zariadenia staveniska a podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m² a výšku 15 m, resp. hĺbka 6 m, užívané pre najviac 30 osôb.

Stavebník je povinný uskutočnenie jednoduchej stavby vopred písomne ohlásiť stavebnému úradu a začať uskutočňovať jednoduchú stavbu môže len na základe písomného oznámenie stavebného úradu, že proti jej uskutočneniu nemá námietky, v lehote do dvoch rokov od jeho doručenia, pokiaľ stavebný úrad neurčí inak.

Potrebné doklady

 • Ohlásenie jednoduchej stavby
 • Doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo k pozemku alebo k stavbe
 • Kópia katastrálnej mapy
 • Projektovú dokumentáciu stavby v dvoch vyhotoveniach
 • Vyjadrenia príslušných správcov siete k pripojeniu, príp. dotknutých orgánov štátnej správy
 • Pri uskutočňovaní jednoduchej stavby svojpomocne vyhlásenie kvalifikovanej osoby

Doba vybavenia: 30 dní

Poplatok: bez poplatku

Tlačivo: Žiadosť  je možné obdržať na Obecnom úrade v Kočíne-Lančári, alebo na stiahnutie:

samosprava/ako-vybavit/tlaciva/

 

Ohlásenie drobnej stavby

Pri drobných stavbách, ktoré plnia doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie postačí ohlásenie stavebnému úradu.

Drobné stavby sú prízemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m² a výška 5 m a podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m² a hĺbka 3 m. Za drobné stavby sa považujú aj oplotenie, prípojky stavieb a pozemkov, špecifikované stavby na lesnej pôde a špecifikované komunikácie.

Ohlásenie stavebnému úradu postačí aj pri špecifikovaných stavbách elektronických komunikačných sietí a pri ich výmene alebo doplnené, keď nedôjde k zmene stavby.

Stavebník je povinný uskutočnenie drobnej stavby vopred písomne ohlásiť stavebnému úradu a začať uskutočňovať drobnú stavbu môže len na základe písomného oznámenie stavebného úradu, že proti jej uskutočneniu nemá námietky, v lehote do dvoch rokov od jeho doručenia, pokiaľ stavebný úrad neurčí inak.

Stavebný úrad môže určiť, že ohlásenú drobnú stavbu možno uskutočniť len na základe stavebného povolenia.

Potrebné doklady

 • Ohlásenie drobnej stavby
 • doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo k pozemku (list vlastníctva, nájomná zmluva)
 • jednoduchý situačný výkres v dvoch vyhotoveniach, ktorý obsahuje vyznačenie umiestnenia stavby na pozemku vrátane odstupov od hraníc so susednými pozemkami a od susedných stavieb a stavebné riešenie stavby
 • vyjadrenie vlastníkov susedných nehnuteľností
 • súhlas všetkých spoluvlastníkov, pokiaľ nie sú všetci aj stavebníkmi
 • vyhlásenie kvalifikovanej osoby, že bude vykonávať vedenie uskutočňovania stavby (stavebný dozor)

Doba vybavenia: do 30 dní od podania ohlásenia, príp. jeho doplnenia

Poplatok: 10 €

Tlačivo: Žiadosť  je možné obdržať na Obecnom úrade v Kočíne-Lančári, alebo na stiahnutie:

samosprava/ako-vybavit/tlaciva/

 

Ohlásenie udržiavacích prác

Pri udržiavacích prácach, ktoré by mohli ovplyvniť stabilitu stavby, požiarnu bezpečnosť stavby, jej vzhľad alebo životné prostredie a pri všetkých udržiavacích prácach na stavbe ktorá je kultúrnou pamiatkou alebo sa nachádza v pamiatkovej zóne je potrebné ohlásenie stavebnému úradu.

Pri bežných udržiavacích prácach, na ktoré sa nevzťahuje predchádzajúce ustanovenie, nie je potrebné ani ohlásenie stavebnému úradu.

Udržiavacie práce sú najmä opravy fasády, opravy a výmena strešnej krytiny alebo povrchu plochých striech, výmena odkvapových žľabov a odtokových zvodov, opravy oplotenia a výmena jeho častí, ak sa tým nemení jeho trasa; oprava a výmena nepodstatných stavebných konštrukcií, najmä vnútorných priečok, omietok obkladov stien, podláh a dlažby, komínov okien, dverí a schodiskových zábradlí; údržba a opravy technického, energetického alebo technologického vybavenia stavby, ako aj výmena jeho súčastí, ak sa tým zásadne nemení jeho napojenie na verejné vybavenie územia, ani nezhorší vplyv stavby na okolie alebo životné prostredie najmä výmena klimatizačného zariadenia, výťahu, vykurovacích kotlov a telies a vnútorných rozvodov; výmena zariaďovacích predmetov, najmä kuchynských liniek, vaní, vstavaných skríň; maliarske a natieračské práce.

Stavebník je povinný vopred písomne ohlásiť stavebnému úradu uskutočnenie udržiavacích prác pri ktorých je potrebné ohlásenie a začať uskutočňovať tieto udržiavacie práce môže len na základe písomného oznámenie stavebného úradu, že proti ich uskutočneniu nemá námietky, v lehote do dvoch rokov od jeho doručenia, pokiaľ stavebný úrad neurčí inak.

Stavebný úrad môže určiť, že ohlásené udržiavacie práce možno uskutočniť len na základe stavebného povolenia.

Potrebné doklady

 • Ohlásenie udržiavacích prác
 • doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo k pozemku a stavbe (list vlastníctva, nájomná zmluva) – možno ho nahradiť čestným vyhlásením o vlastníctve
 • súhlas všetkých spoluvlastníkov, pokiaľ stavebník nie je výlučným vlastníkom stavby
 • písomná dohoda s vlastníkom stavby, ak stavebné úpravy bude uskutočňovať nájomca
 • stanovisko orgánu štátnej ochrany pamiatok, ak sa stavebné úpravy majú vykonať na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou
 • jednoduchý technický opis prác

Doba vybavenia: do 30 dní od podania ohlásenia, príp. jeho doplnenia

Poplatok: bez poplatku

Tlačivo: Žiadosť  je možné obdržať na Obecnom úrade v Kočíne-Lančári, alebo na stiahnutie:

samosprava/ako-vybavit/tlaciva/

 
Ohlásenie stavebných úprav

Pri stavebných úpravách, ktorými sa podstatne nemení vzhľad stavby, nezasahuje sa do nosných konštrukcií stavby, nemení sa spôsob užívania stavby a neohrozujú sa záujmy spoločnosti postačí ohlásenie stavebnému úradu.
Stavebník je povinný uskutočnenie stavebných úprav vopred písomne ohlásiť stavebnému úradu a začať uskutočňovať stavebné úpravy môže len na základe písomného oznámenie stavebného úradu, že proti ich uskutočneniu nemá námietky, v lehote do dvoch rokov od jeho doručenia, pokiaľ stavebný úrad neurčí inak.

Stavebný úrad môže určiť, že ohlásené stavebné úpravy možno uskutočniť len na základe stavebného povolenia.

Potrebné doklady

 • Ohlásenie stavebných úprav
 • doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo k pozemku a stavbe (list vlastníctva, nájomná zmluva) – možno ho nahradiť čestným vyhlásením o vlastníctve
 • súhlas všetkých spoluvlastníkov, pokiaľ stavebník nie je výlučným vlastníkom stavby
 • písomná dohoda s vlastníkom stavby, ak stavebné úpravy bude uskutočňovať nájomca
 • stanovisko orgánu štátnej ochrany pamiatok, ak sa stavebné úpravy majú vykonať na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou
 • jednoduchý nákres, náčrt stavebných úprav v dvoch vyhotoveniach
 • jednoduchý technický opis úprav

Doba vybavenia: do 30 dní od podania ohlásenia, príp. jeho doplnenia

Poplatok: bez poplatku

Tlačivo: Žiadosť  je možné obdržať na Obecnom úrade v Kočíne-Lančári, alebo na stiahnutie:

samosprava/ako-vybavit/tlaciva/

 
Územné rozhodnutie

Územné konanie začína stavebný úrad na základe návrhu navrhovateľa. Účastníkom územného konania je navrhovateľ, obec, ak nie je stavebným úradom príslušným na územné konanie a ten komu toto postavenie vyplýva z osobitných predpisov. Podľa výsledkov územného konania vydá stavebný úrad navrhovateľovi územné rozhodnutie.

Druhy rozhodnutia:

 • rozhodnutie o umiestnení stavby
 • rozhodnutie o využití územia
 • rozhodnutie o chránenom území alebo ochrannom pásme
 • rozhodnutie o stavebnej uzávere

Potrebné doklady

 • Návrh na vydanie územného rozhodnutia
 • List vlastníctva
 • Doklad o uhradení správneho poplatku
 • Kópia z katastrálnej mapy
 • Zoznam známych účastníkov územného konania
 • Stanoviská a vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy a mesta
 • Súhlas vlastníka pozemku v prípade, že žiadateľ nemá vlastnícke alebo iné právo k pozemku
 • Dokumentácia pre územné rozhodnutie 2x
 • Doklady o rokovaniach s účastníkmi územného konania, ak sa konali pred podaním návrhu

Doba vybavenia: 30 – 60 dní

Poplatok: správny poplatok  v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov ( položka 59)

Tlačivo: Žiadosť  je možné obdržať na Obecnom úrade v Kočíne-Lančári, alebo na stiahnutie:

samosprava/ako-vybavit/tlaciva/

 

Stavebné povolenie

Stavebné konanie začína stavebný úrad na základe žiadosti stavebníka. Účastníkmi stavebného konania sú: stavebník; osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich vrátane susediacich pozemkov a stavieb ak ich vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom a stavbám môžu byť stavebným povolením priamo dotknuté; ďalšie osoby, ktorým toto postavenie vyplýva z osobných predpisov; stavebný dozor alebo kvalifikovaná osoba; projektant v časti, ktorá sa týka projektu stavby.

Podľa výsledkov stavebného konania vydá stavebný úrad rozhodnutie. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, pokiaľ stavebný úrad v odôvodnených prípadoch neurčil na začatie stavby dlhšiu dobu.

Potrebné doklady

 • Žiadosť o stavebné povolenie – fyzické osoby
 • Žiadosť o stavebné povolenie – právnické osoby
 • Prílohy podľa tlačiva žiadosti o stavebné povolenie

Doba vybavenia: 30-60 dní

Poplatok: správny poplatok  v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov ( položka 62)

Tlačivo: Žiadosť  je možné obdržať na Obecnom úrade v Kočíne-Lančári, alebo na stiahnutie:

samosprava/ako-vybavit/tlaciva/

 

Zmena termínu dokončenia stavby

Rozhodnutie o predĺžení platnosti stavebného povolenia vystaví stavebný úrad na základe písomnej žiadosti stavebníka.

Potrebné doklady

 • Žiadosť o vydanie povolenia na zmenu stavby pred dokončením
 • Prílohy podľa tlačiva žiadosti o vydanie povolenia na zmenu stavby pred dokončením

Doba vybavenia: 30 dní

Poplatok: správny poplatok  v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

Tlačivo: Žiadosť  je možné obdržať na Obecnom úrade v Kočíne-Lančári, alebo na stiahnutie:

samosprava/ako-vybavit/tlaciva/

 
Zmena stavby pred  jej dokončením

Konanie o zmene stavby pred dokončením začína stavebný úrad na základe písomnej žiadosti stavebníka. Podľa výsledkov konania vydá stavebný úrad stavebníkovi rozhodnutie o zmene stavby pred dokončením

Potrebné doklady

 • Žiadosť o vydanie povolenia na zmenu stavby pred dokončením
 • Prílohy podľa tlačiva žiadosti o vydanie povolenia na zmenu stavby pred dokončením

Doba vybavenia: 30-60 dní

Poplatok: správny poplatok  v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov( položka 60)

Tlačivo: Žiadosť  je možné obdržať na Obecnom úrade v Kočíne-Lančári, alebo na stiahnutie:

samosprava/ako-vybavit/tlaciva/

 
Zmena užívania stavby

Stavbu možno užívať len na účel určený v kolaudačnom rozhodnutí, prípadne v stavebnom povolení. Zmeny účelu užívania stavby, ktoré spočívajú v zmene spôsobu užívania stavby, jej prevádzkového zariadenia, v zmene spôsobu a v podstatnom rozšírení výroby alebo činností, ktoré by mohli ohroziť život a zdravie ľudí alebo životné prostredie, vyžadujú rozhodnutie stavebného úradu o zmene v užívaní stavby.

Konanie o zmene užívania stavby začína stavebný úrad na základe písomnej žiadosti – návrhu stavebníka. Podľa výsledkov konania vydá stavebný úrad stavebníkovi rozhodnutie o zmene užívania stavby.

Potrebné doklady

 • Žiadosť o povolenie na zmenu účelu užívania stavby
 • Prílohy podľa tlačiva žiadosti o povolenie na zmenu účelu užívania stavby

Doba vybavenia: 30-60 dní

Poplatok: správny poplatok v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov ( položka 62)

Tlačivo: Žiadosť  je možné obdržať na Obecnom úrade v Kočíne-Lančári, alebo na stiahnutie:

samosprava/ako-vybavit/tlaciva/

 
Kolaudačné rozhodnutie

Po ukončení stavby, ktorá bola vykonaná na základe právoplatného stavebného povolenia  alebo ohlásenia jednoduchej stavby s určením kolaudácie (po predchádzajúcej písomnej žiadosti stavebníka), vydá príslušný stavebný úrad kolaudačné rozhodnutie, ktoré je dokladom, že stavbu možno užívať na účel, pre ktorý bola povolená.

Stavebný úrad pri kolaudácii skúma, či bola stavba postavená podľa dokumentácie, overenej v stavebnom konaní alebo ohlásení a podľa podmienok stavebného povolenia alebo ohlásenia.

Kolaudačné konanie začína na návrh stavebníka. Účastníkom kolaudačného konania je stavebník, vlastník stavby ak nie je stavebníkom a vlastník pozemku, na ktorom je stavba umiestnená.

Potrebné doklady:

 • Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
 • Prílohy podľa tlačiva návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia

Doba vybavenia: 30-60 dní

Poplatok: správny poplatok v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov ( položka 62a)

Tlačivo: Žiadosť  je možné obdržať na Obecnom úrade v Kočíne-Lančári, alebo na stiahnutie:

samosprava/ako-vybavit/tlaciva/

 
Odstránenie stavby

Na odstránenie stavby je potrebné rozhodnutie stavebného úradu o odstránení stavby. Toto rozhodnutie vydá stavebný úrad na základe písomnej žiadosti vlastníka stavby.

Potrebné doklady:

 • Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby
 • Prílohy podľa tlačiva žiadosti o povolenie na odstránenie stavby

Doba vybavenia: 30-60 dní

Poplatok: správny poplatok v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov ( položka 62)

Tlačivo: Žiadosť  je možné obdržať na Obecnom úrade v Kočíne-Lančári, alebo na stiahnutie:

samosprava/ako-vybavit/tlaciva/

Kalendár podujatí

Po Ut St Št Pia So Ne
1
1
2
1
3
1
4
1
5
2
6
2
7
2
8
1
9
1
10
1
11
1
12
1
13
5
14
2
15
1
16
1
17
1
18
2
19
2
20
2
21
3
22
1
23
1
24
1
25
1
26
1
27
1
28
2
29
1
30
1
31
1
1
1
2
2
3
3
4
2

Sociálne siete

Čo všetko patrí do triedeného zberu plastov?

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:4
DNES:167
TÝŽDEŇ:1172
CELKOM:387116