Menu
Obec Kočín-Lančár
ObecKočín-Lančár

Profil verejného obstarávateľa

Obec Kočín-Lančár je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon o VO”).

Zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb podľa zákona o VO zabezpečujú zamestnanci obecného úradu, resp. odborne spôsobilá osoba v súlade s platnou internou smernicou. Na príprave zákaziek - súťažných podkladov v zmysle zákona o VO sa podieľajú zamestnanci úradu resp. odborne spôsobilá osoba a na vyhodnocovaní členovia komisií.

Identifikácia verejného obstarávateľa:

  • Obec Kočín-Lančár
  • Kočín 4
  • 922 04  Kočín-Lančár
  • v zastúpení: Ing. Štefan Lányi
  • IČO: 00312657
  • DIČ: 2020530897

Kontaktná osoba:

Ing. Štefan Lányi
tel.: 033 / 7787 122
e-mail: starosta@kocinlancar.sk
www.kocinlancar.sk