Obec Kočín-Lančár na svojom území ukladá tieto miestne dane:

 1. daň za psa,
 2. daň z užívania verejného priestranstva,
 3. daň za nevýherné hracie prístroje,
 4. daň za jadrové zariadenie.

Daň za psa

Daň za psa sa vyrubuje podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a podľa všeobecne záväzného nariadenia Obce Kočín-Lančár č.5/2016.

Daňovník: daň platí fyzická alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom psa alebo držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.

Predmetom dane za psa: je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou.

Predmetom dane za psa nie je:

 • pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely,
 • pes umiestnený v útulku zvierat,
 • pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní, alebo používa občan s ťažkým zdravotným postihnutím.

Základom dane je počet psov.

Sadzba dane za jedného psa na kalendárny rok:

 • 10,-  EUR za psa chovaného v rodinnom dome

Zdaňovacím obdobím je kalendárny rok.

Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daňovník nadobudol psa.

Daňová povinnosť zaniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daňovník už nie je vlastníkom alebo držiteľom psa.

Povinnosti daňovníka: Majiteľ  psa je povinný do 30 dní ohlásiť správcovi dane zmeny, ktoré nastali pre vyrubenie dane t.j. prihlásiť/odhlásiť psa z/do evidencie. Odhlásenie psa z evidencie sa vykoná na základe písomného prehlásenia vlastníka psa, prípadne potvrdenia od veterinárneho lekára  o utratení psa. Vznik daňovej povinnosti alebo zánik daňovej povinnosti daňovník písomne oznámi v jednom vyhotovení na Obecný úrad v Kočíne-Lančári a musí obsahovať najmä označenie vlastníka (resp. držiteľa) psa menom, priezviskom a adresou trvalého pobytu, označenie psa, meno, druh, rasa, evidenčné číslo psa podľa schváleného VZN č.5/2016 o niektorých podmienkach držania psov, jeho vek, spôsob a dátum nadobudnutia alebo uhynutia alebo skončenia chovu, resp. držania psa, stanovište psa s uvedením adresy vlastníka, resp. držiteľa, druhy vykonaných veterinárnych očkovaní, sadzbu dane za psa podľa ods. 4 tohto ustanovenia, prehlásenie o pravdivosti údajov a vlastnoručný podpis daňovníka.

Na potvrdenie skutočnosti, že za psa nie je povinnosť platiť daň je vlastník alebo držiteľ psa povinný predložiť príslušné potvrdenie.

Je potrebné predložiť občiansky preukaz držiteľa psa.

Doba vybavenia: na počkanie

Platenie dane:

Daň za psa obec vyrubí každoročne platobným výmerom. Daňovník je povinný novú daňovú povinosť oznámiť do 31. januára  zdaňovacieho obdobia toho roku.

Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to oznámi správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená.

Spôsob platenia dane:

 • v hotovosti do pokladne Obecného úradu v Kočíne-Lančári,
 • bezhotovostným prevodom na účet správcu dane vedený v Prima banke Slovensko,a.s, IBAN: SK88 5600 0000 0052 2826 3002

Daň za užívanie verejného priestranstva

Daň za užívania verejného priestranstva sa vyrubuje podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a podľa všeobecne záväzného nariadenia Obce Kočín-Lančár č.5/2016.

Daňovník: fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva

Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva: je osobitné užívanie verejného priestranstva umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného zariadenia, predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií, umiestnenie skládky (stavebného materiálu, palivového dreva), opakované užívanie verejného priestranstva motorovými vozidlami a podobne.

Základom dane je výmera užívaného verejného priestranstva v m² alebo parkovacie miesto

Sadzba dane: za každý i začatý m² osobitne užívaného verejného priestranstva a za každý aj začatý deň je nasledovná:

 • 0,04 EUR

za opakované užívanie verejného priestranstva motorovým vozidlom:

 • 0,04 € za každú začatú hodinu

Zdaňovacím obdobím je doba skutočného osobitne užívaného priestranstva.

Daňová povinnosť vzniká začatím užívania verejného priestranstva.

Daňová povinnosť zaniká ukončením užívania verejného priestranstva.

Povinnosti daňovníka: Daňovník je povinný osobne alebo písomne podať oznámenie o začatí užívania verejného priestranstva Obecnému úradu v Kočíne-Lančári, a to pred začatím užívania verejného priestranstva, najneskôr v deň, v ktorom sa má realizovať užívanie verejného priestranstva. Daňovník je povinný predložiť podľa čl. 2 bodu 6 písm. c) kópiu technického preukazu motorového vozidla. Daňovník je tiež povinný ohlásiť do 30 dní každú skutočnosť, ktorá má alebo môže mať vplyv na výšku stanovenej, resp. zaplatenej dane. Daňovník je povinný oznámiť Obecnému úradu v Kočíne-Lančári skutočnosť, že osobitné užívanie verejného priestranstva skončilo a verejné priestranstvo bolo uvedené do pôvodného stavu.

Doba vybavenia: na počkanie

Platenie dane:

Daň obec vyrubí platobným výmerom. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.

Spôsob platenia dane:

 • jednorázovo v hotovosti do pokladne Obecného úradu v Kočíne-Lančári
 • pri dobe užívania verejného priestranstva najviac 15 dní pri ohlasovaní vzniku poplatkovej povinnosti na Obecnom úrade v Kočíne-Lančári.
 • pri dobe užívania verejného priestranstva dlhšie ako 15 dní a to týždennými alebo mesačnými splátkami, pričom termín a spôsob splátok určí poverený zamestnanec správcu dane na Obecnom úrade v Kočíne-Lančári pri ohlasovaní vzniku daňovej povinnosti daňovníkom. Táto daň je splatná v hotovosti do pokladne Obecného úradu v Kočíne-Lančári, bezhotovostným prevodom  na účet správcu dane vedený v Prima banke Slovensko,a.s, IBAN: SK88 5600 0000 0052 2826 3002

Daň za nevýherné hracie prístroje

Daň za nevýherné hracie prístroje sa vyrubuje podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a podľa všeobecne záväzného nariadenia Obce Kočín-Lančár č.5/2016.

Daňovník: fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje prevádzkuje.

Predmetom dane za  nevýherné hracie prístroje sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú výhru a sú prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti (ďalej len „nevýherné hracie prístroje“).

Nevýherné hracie prístroje sú elektronické prístroje na počítačové hry a mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné hry.

Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov.

Sadzba dane za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok je nasledovná:

 • 70,- EUR

Zdaňovacím obdobím je kalendárny rok.

Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzky nevýherných hracích prístrojov.

Daňová povinnosť zaniká dňom ukončenia ich prevádzkovania.

Povinnosti daňovníka:

Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik a zánik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní od vzniku alebo zániku daňovej povinnosti. Oznamovaciu povinnosť si daňovník musí splniť písomným oznámením, ktoré doručí osobne alebo doporučeným listom na Obecný úrad v Kočíne-Lančári. Písomné oznámenie pri vzniku alebo zániku daňovej povinnosti obsahuje – identifikačné údaje daňovníka, identifikáciu nevýherného hracieho prístroja.

Na účely výberu dane prevádzkovateľ je povinný viesť nasledovnú preukaznú evidenciu ohľadne každého nevýherného hracieho prístroja osobitne:

 • výrobné číslo, druh, typ a názov nevýherného hracieho prístroja
 • miesto umiestnenia nevýherného hracieho prístroja
 • deň začatia prevádzkovania a deň ukončenia prevádzkovania nevýherného hracieho prístroja.

Doba vybavenia: na počkanie

Platenie dane:

Daň obec vyrubí platobným výmerom. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 31. januára príslušného zdaňovacieho obdobia.

Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to oznámi správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce dni zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená.

Spôsob platenia dane:

 • v hotovosti do pokladne Obecného úradu v Kočíne-Lančári
 • bezhotovostným prevodom na účet obce vedený v Prima banke Slovensko,a.s, IBAN: SK88 5600 0000 0052 2826 3002