Menu
Obec Kočín-Lančár
ObecKočín-Lančár

Poplatok za komunálny odpad

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa vyrubuje podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a podľa všeobecne záväzného nariadenia Obce Kočín-Lančár č. 5/2016.

Poplatník:

 1. fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na území obce oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny porast na iné účely ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha (ďalej len „nehnuteľnosť“),
 2. právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie,
 3. podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania.

Ak má fyzická osoba v obci súčasne trvalý pobyt a prechodný pobyt, poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu. Ak má fyzická osoba v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a súčasne je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosti na iný účel ako na podnikanie, poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu (to neplatí, ak je v obci zavedený množstvový zber).

Poplatok od poplatníka v ustanovenej výške pre obec vyberá a za vybraný poplatok ručí:

 1. vlastník nehnuteľnosti; ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých spoluvlastníkov alebo ak ide o bytový dom, poplatok vyberá a za vybraný poplatok ručí zástupca alebo správca určený spoluvlastníkmi, ak s výberom poplatku zástupca alebo správca súhlasí.
 2. správca, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo obec (ďalej len „platiteľ“).

Platiteľ a poplatník sa môžu písomne dohodnúť, že poplatok obci odvedie priamo poplatník, za odvedenie poplatku obci ručí platiteľ.

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „poplatok“) sa platí za komunálne odpady okrem elektroodpadov a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce.

Sadzba poplatku

 • pre poplatníka 0,0767 EUR za osobu a kalendárny deň (t.j. 28,00 EUR za osobu a kalendárny rok)

Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť zakladajúca vznik poplatkovej povinnosti. Poplatková povinnosť zaniká dňom, ktorým zanikne skutočnosť zakladajúca vznik poplatkovej povinnosti.

Zdaňovacím obdobím je kalendárny rok.

Povinnosti poplatníka:

Poplatník je povinný v priebehu  roka oznámiť správcovi  poplatku Obec Kočín-Lančár skutočnosti rozhodujúce pre vznik alebo zánik poplatkovej povinnosti  z poplatku  za komunálne odpady a drobné  stavebné odpady a každú  zmenu  týchto  skutočností do 30 dní odo dňa, keď tieto skutočnosti alebo zmeny nastali.

V oznámení poplatník uvádza:

 • svoje meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného pobytu (ďalej len „identifikačné údaje“), ak je poplatníkom osoba 2. a 3. názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, identifikačné číslo (IČO),
 • identifikačné údaje osôb, s ktorými žije v spoločnej domácnosti a za ktoré plní povinnosť poplatníka podľa § 77 ods. 7 zákona o miestnych daniach,
 • údaje rozhodujúce na určenie poplatku podľa § 79 zákona o miestnych daniach (ak je zavedený množstevný zber), spolu s ohlásením predloží aj doklady potvrdzujúce uvádzané údaje, ak súčasne požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku podľa § 83 zákona o miestnych daniach aj doklady, ktoré odôvodňujú zníženie alebo odpustenie poplatku.

Poplatník je oprávnený podať obci ohlásenie aj v prípade, ak zistí, že jeho povinnosť platiť poplatok má byť nižšia, ako mu bola vyrubená, alebo ak žiada o zníženie poplatku z dôvodu, že neužíva nehnuteľnosť, ktorú je oprávnený užívať.

Tlačivá – obdržíte na obecnom úrade.

Doba vybavenia: do 30 dní, v zložitých prípadoch v lehotách stanovených zákonom

Platenie poplatku:

Poplatok vyrubí obec platobným výmerom. Poplatok je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.

Ak správca poplatku zistí sám alebo na základe ohlásenia, že nastali skutočnosti, ktoré majú vplyv na zmenu výšky poplatku, upraví výšku poplatkovej  povinnosti rozhodnutím. V prípade ukončenia podnikateľskej činnosti sa poplatok zníži o čiastku zodpovedajúcu súčinu skutočnému počtu vývozov do konca kalendárneho roka a sadzby poplatku v závislosti od objemu zbernej nádoby.

Spôsob platenia poplatku:

 • pri platbách do 331,94 ,- EUR v hotovosti do pokladne Obecného úradu v Kočín-Lančári,
 • bezhotovostným prevodom na účet správcu dane v Prima banke Slovensko, a.s., IBAN : SK 88 5600 0000 0052 2826 3002

Vrátenie poplatku:

Ak poplatník uhradil vyšší poplatok, ako bol povinný uhradiť, Obec Kočín-Lančár poplatok vráti v hotovosti z pokladne Obecného úradu v Kočín-Lančári do 30 dní od zistenia skutočnosti, najneskôr do 60 dní od skončenia kalendárneho roka.

V prípade, ak poplatník o vrátenie poplatku nepožiada, môže správca poplatku Obec Kočín-Lančár započítať preplatok za platbu nasledujúceho poplatkového obdobia.

Obec Kočín-Lančár nevráti preplatok nižší ako 3,31 EUR.

Zľavy miestneho poplatku:

Obec Kočín-Lančár poskytne nasledovné zľavy miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady:

 • 100% – za obdobie:
  • povolenie na pracovnú činnosť v zahraničí
  • potvrdenie o študijnom pobyte v zahraničí
  • potvrdenie o prechodnom pobyte a platbe za odpad v mieste prechodného pobytu
 • pomernú časť – za obdobie
  • počas štúdia študentov na stredných a vysokých školách žijúcich prechodne na internátnych zariadeniach

Poplatník uplatňujúci túto zľavu je povinný predložiť správcovi poplatku doklad potvrdzujúci túto právnu skutočnosť. Tento preukázateľný doklad nie je možné nahradiť čestným prehlásením. Podmienkou poskytnutia zľavy je predloženie potvrdenia o dennom štúdiu na území SR a dokladu o ubytovaní v internáte, resp. potvrdenie o prechodnom pobyte. Potvrdenie o študijnom pobyte v zahraničí a povolenie na pracovnú činnosť v zahraničí je daňovník povinný predložiť v štátnom jazyku s výnimkou Českej republiky.

Fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby, ktoré vykonávajú svoju činnosť samostatne, bez zamestnávania ďalších pracovníkov v mieste svojho trvalého bydliska, bez zriadenia ďalšej prevádzky a ktoré nepožadujú z dôvodu vykonávania svojej podnikateľskej činnosti pridelenie zbernej nádoby, platia poplatok iba z dôvodu svojho trvalého pobytu.

Fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám, ktoré majú uzatvorenú nájomnú zmluvu na prenájom nehnuteľnosti a v zmysle tejto zmluvy platia na komunálne odpady a drobné stavebné odpady prenajímateľovi, ktorý im túto službu zabezpečuje prostredníctvom svojej zbernej nádoby a uhrádza obci poplatok za komunálne odpady, poplatok správca dane nevyrubí. Podmienkou je predloženie kópie nájomnej zmluvy správcovi poplatku.

Kalendár podujatí

Po Ut St Št Pia So Ne
29
1
30
2
1
1
2
1
3
1
4
3
5
2
6
1
7
2
8
2
9
3
10
3
11
3
12
6
13
2
14
2
15
1
16
1
17
1
18
2
19
2
20
1
21
1
22
1
23
1
24
1
25
2
26
1
27
1
28
1
29
1
30
1
31
1
1
5
2
1

Sociálne siete

Čo všetko patrí do triedeného zberu plastov?

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:4
DNES:164
TÝŽDEŇ:1730
CELKOM:365529