Menu
Obec Kočín-Lančár
ObecKočín-Lančár

Evidencia obyvateľstva

Prihlasovanie na trvalý pobyt

K prihláseniu na trvalý pobyt je potrebné doložiť nasledovné doklady:

 • občiansky preukaz občana prihlasujúceho sa na trvalý pobyt
 • rodný list
 • list vlastníctva na nehnuteľnosť, kde sa chcete prihlásiť na trvalý pobyt (nie z internetu)
 • súhlas vlastníkov nehnuteľnosti o tom, že tam môžete byť prihlásený na trvalý pobyt

Za členov rodiny, prípadne za iných občanov žijúcich v spoločnej domácnosti, môže hlásiť trvalý pobyt jeden z členov tejto rodiny alebo osoba žijúca s nimi v spoločnej domácnosti, pritom je však povinný za týchto občanov predložiť požadované doklady.

Za občanov mladších ako 15 rokov a za občanov zbavených spôsobilosti na právne úkony je povinný hlásiť trvalý pobyt ich zákonný zástupca, prípadne opatrovník.

Za ostatných občanov, ktorí pre svoj zdravotný stav nie sú schopní hlásiť trvalý pobyt bez mimoriadnych ťažkostí, môže túto povinnosť splniť nimi písomne splnomocnený zástupca.

Pri prihlasovaní je potrebné vypísať:

 • 1 ks veľký prihlasovací lístok
 • 1 ks oznámenie zmeny trvalého pobytu pre Register obyvateľstva
 • 1 ks odhlasovací lístok

Tlačivá obdržíte na obecnom úrade.

Doba vybavenia: na počkanie

Poplatok:

 • prihlásenie na trvalý pobyt – bez poplatku
 • za potvrdenie o trvalom pobyte sa vyberá správny poplatok vo výške 5,- EUR – v zmysle zákona č. 145/95 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov v pokladni obecného úradu Kočín-Lančár
Odhlasovanie z trvalého pobytu

Odhlásenie z trvalého pobytu (pri sťahovaní v rámci Slovenskej republiky) vykonáva úrad – evidencia obyvateľstva, kde sa prihlasujete na trvalý pobyt.

Občan, ktorý odchádza trvalo žiť do zahraničia, je povinný pred vycestovaním ohlásiť skončenie trvalého pobytu na území Slovenskej republiky ohlasovni na úrade doterajšieho miesta trvalého pobytu.

Prihlasovanie na prechodný pobyt

K prihláseniu na prechodný pobyt je potrebné doložiť nasledovné doklady:

 • občiansky preukaz občana prihlasujúceho sa na prechodný pobyt
 • rodný list
 • list vlastníctva na nehnuteľnosť, kde sa chcete prihlásiť na prechodný pobyt (nie z internetu)
 • súhlas vlastníka nehnuteľnosti o tom, že tam môžete byť prihlásený na prechodný pobyt

Na prechodný pobyt sa prihlasuje občan na určitú dobu od – do (dlhšie ako 90 dní, najviac však na 5 rokov). Prechodný pobyt končí dňom, dokedy bol pobyt povolený.

Ak prechodný pobyt trvá aj po skončení predpokladaného času, je občan povinný hlásiť prechodný pobyt znova.
Zrušenie prechodného pobytu môže občan nahlásiť kedykoľvek v priebehu jeho trvania (vrátenie potvrdenia o hlásení pobytu), ak tak neurobí, prechodný pobyt zaniká automaticky uplynutím doby, na ktorú bol prihlásený.

Pri prihlasovaní je potrebné vypísať:

 • 1 ks veľký prihlasovací lístok na prechodný pobyt
 • 1 ks oznámenie prechodného pobytu na Register obyvateľstva

Tlačivá obdržíte na obecnom úrade.

Doba vybavenia: na počkanie

Poplatok:

 • prihlásenie na prechodný pobyt – bez poplatku
 • na požiadanie obec vydáva potvrdenie o prechodnom pobyte, za ktoré je potrebné uhradiť správny poplatok 5,- EUR v zmysle zákona č. 145/95 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov v pokladni obecného úradu Kočín-Lančár

Vybavenie 1. občianskeho preukazu

K vybaveniu občianskeho preukazu po dovŕšení 15. roku je potrebné dostaviť sa na obecný úrad – evidenciu obyvateľstva s rodným listom žiadateľa.

Pri vybavovaní občianskeho preukazu je potrebné vypísať tlačivo – prihlasovací lístok na trvalý pobyt.

Obecný úrad Vám vydá tlačivo potvrdenie o hlásení trvalého pobytu, s ktorým do 1 mesiaca je potrebné navštíviť Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Piešťanoch, kde Vám bude občiansky preukaz vyhotovený. (fotografie už nie sú potrebné).

Pri vybavovaní 1. občianskeho preukazu je potrebná aj prítomnosť  zákonného zástupcu.

Vybavenie občianskeho preukazu – zmena trvalého pobytu

K vybaveniu občianskeho preukazu pri zmene trvalého pobytu je potrebné požiadať na obecnom úrade – evidencii obyvateľstva o potvrdenie o trvalom pobyte.

S uvedeným dokladom je potrebné následne do 1 mesiaca navštíviť Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Piešťanoch, kde Vám bude občiansky preukaz vyhotovený.

Doba vybavenia: na počkanie

Poplatok:

 • za potvrdenie o trvalom pobyte sa vyberá správny poplatok vo výške 5,- EUR – v zmysle zákona č. 145/95 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov v pokladni obecného úradu Kočín-Lančár

Pridelenie (zrušenie) súpisného a orientačného čísla

Obec Kočín-Lančár v súlade s § 6 ods. 3 Vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 31/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb, a podľa § 13 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva:

 • k určeniu súpisného a orientačného čísla Oznámenie o určení súpisného a orientačného čísla ( k vydaniu takéhoto oznámenia je potrebné vypísať Žiadosť o určenie súpisného a orientačného čísla)
 • k zrušeniu súpisného a orientačného čísla Oznámenie o zrušení súpisného a orientačného čísla  ( k vydaniu tohto oznámenia je potrebné vypísať Žiadosť o zrušenie súpisného a orientačného čísla )

Tabuľku so súpisným číslom obstaráva  na vlastné náklady Obec Kočín-Lančár. Tabuľku s orientačným číslom obstaráva na vlastné náklady stavebník. Stavebník zabezpečuje tiež pripevnenie a údržbu tabuľky so súpisným číslom  a tabuľku  s orientačným číslom.

K žiadosti o určenie (zrušenie) súpisného a orientačného čísla je potrebné doložiť nasledovné doklady:

 • kolaudačné rozhodnutie na budovu s vyznačenou právoplatnosťou / právoplatné búracie povolenie alebo doklad o odstránení stavby
 • zameranie stavby – adresný bod

Tlačivá žiadosti o určenie (zrušenie) súpisného a orientačného čísla obdržíte na obecnom úrade.

Doba vybavenia: do 30 dní

Poplatok: bez poplatku

Sociálne siete

Čo všetko patrí do triedeného zberu plastov?

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:1
DNES:53
TÝŽDEŇ:1624
CELKOM:376809